بستنی چیز کیک نیم کیلویی

ساعت کاری چوبیک از 11 الی 23 می باشد.