بستنی نیم کیلویی کیت کت توت فرنگی

ساعت کاری چوبیک از 11 الی 23 می باشد.