بستنی نیم کیلویی اوریو

ساعت کاری چوبیک از 11 الی 23 می باشد.